Mapa geomorfologiczna

Holoceńskie sedymenty dolin rzecznych

 • żwiry, piaski, mułki, (piaski mułkowate), rudy darniowe i torf

Osady jeziorne interglacjału eemskiego

 • piaski drobnoziarniste, iły wstęgowe, mułki, (piaski mułkowate) wapień (łąkowy) i torf

Osady płaskowyżu (wysoczyzny) i moreny czołowej z okresu zlodowacenia środkowopolskiego (stadiału Warty)

 • glina zwałowa, bloki (grupa skał z głazami o wielkości wielu m2), piasek i żwir

Osady płaskowyżu (wysoczyzny) z okresu zlodowacenia środkowopolskiego (Saale/Drehnte)

 • glina zwałowa, piaski i żwiry

Osady moreny czołowej zlodowacenia południowopolskiego (Elster II)

 • trzeciorzędowe sedymenty odsłonięte przez erozję zlodowacenia środkowopolskiego (Saale/Drehnte) takie jak piaski drobnoziarniste, muły, glina i węgiel brunatny
 • resztki/pozostałości osadów zlodowacenia południowopolskiego (Elster II) do okresu zlodowacenia środkowopolskiego / Saale Drehnte) jak piasek, żwir, skały (głazy)

Osady eoliczne (wydmy) z okresu zlodowacenia północnopolskiego do okresu holocenu

 • piaski drobnoziarniste

Oś moreny czołowej głównej moreny spiętrzonej stadiału Warty okresu zlodowacenia środkowopolskiego

Duże głazy narzutowe

„Zapora” jeziora poglacjalnego

Brama lodowcowa

Powstanie/kształtowanie się terenu/krajobrazu między Nysą Łużycką a Bobrem

Dziś – 12 000 lat temu

Holocen

Procesy krajobrazotwórcze i przyporządkowanie do odpowiedniego okresu zlodowacenia ostateczne ukształtowanie się dzisiejszego krajobrazu, holoceńskie terasy zalewowe Bobru, Lubszy i Nysy oraz licznych innych cieków rzecznych i potoków, powstanie wydm między Brodami i Lubskiem oraz na południowy-zachód od Żagania i północny-zachód od Nowogrodu Bobrzańskiego, tworzenie się złóż rud darniowej w okresie wczesnego holocenu, wykształcenie się torfowisk niskich/bagien na miejscu dawnych niecek lodu martwego i dawnym biegu rzek i potoków oraz w gizerach (rowach wietrzeniowych) – ten proces  trwa do dziś

Stadiał brandenburski
(okres leszczyński)

22 000 – 28 000 lat temu

Zlodowacenie północnopolskie

Faza roztopu/topnienia lodu: powstanie pradoliny barucko-głogowskiej jako dolina odpływowa wód roztopowych, powstanie starych wysoczyzn morenowych i ostańców w okolicy Jezior Wysokich, Białowic, Mielna, Biecza, Lubska, Górzyna, Tucholi Żarskiej, Wiciny i Zabłocia

Interglacjał eemski

Powstanie  złóż torfu, wapienia łąkowego i iłów na zapleczu lądolodu warciańskiego w pradolinie między Lubskiem a Białowicami;

Zlodowacenie Warty

115 000 – 130 000 lat temu

Interstadiał Kamienna

130 000 – 143 000 lat temu

Zlodowacenie Odry

143 000 – 150 000 lat temu

Zlodowacenie środkowopolskie                                                                                                                                          

Powstanie powierzchni po morenie dennej i moren czołowych na północ od Żarek Wielkich, Trzebiela, Żar aż do Żagania;

Powstanie zandrów na morenach dennych zlodowacenia Odry na południe od moreny czołowej koło Bronowic, Jędrzychowiczek, Lipinek łużyckich, Żar aż po terasy zalewowe Bobru spłaszczenie terenów pagórkowatych po zlodowaceniu Odry przez wiatr, wodę i powstawanie gleby w zimnym klimacie (tundra), powstawanie niecek po martwym lodzie powstanie dzisiejszym form wysoczyzny/ płaskowyżu Łuku Mużakowa i wysoczyzny na południe od Żar;

Odsłonięcie trzeciorzędowych warstw na lub blisko powierzchni ziemi wskutek erozyjnej działalności lodowców  okresu zlodowacenia Odry, powstanie powierzchni po morenie dennej i osadzanie się piasków z wód roztopowych na południe od Trzebiela, Żar i Żagania, początek powstawania gizerów (rowów wietrzeniowych) na obszarze odsłoniętych utworów trzeciorzędowych, powstawania gizerów – trwa do dziś

Zlodowacenie Sanu 2 (Wilgi)

340 000 – 380 000 lat temu

Zlodowacenie południowopolskie

Powstanie moren czołowych na południe od Żar i Łuku Mużakowa koło Trzebiela/Tuplic

Powstanie moren czołowych w jądrze/centrum starych wysoczyzn morenowych i ostańców w okolicy Jezior Wysokich, Białowic, Mielna, Biecza, Lubska, Górzyna, Tucholi Żarskiej, Wiciny i Zabłocia

Mapa geomorfologiczna

Holoceńskie sedymenty dolin rzecznych

 • żwiry, piaski, mułki, (piaski mułkowate), rudy darniowe i torf

Osady jeziorne interglacjału eemskiego

 • piaski drobnoziarniste, iły wstęgowe, mułki, (piaski mułkowate) wapień (łąkowy) i torf

Osady płaskowyżu (wysoczyzny) i moreny czołowej z okresu zlodowacenia środkowopolskiego (stadiału Warty)

 • glina zwałowa, bloki (grupa skał z głazami o wielkości wielu m2), piasek i żwir

Osady płaskowyżu (wysoczyzny) z okresu zlodowacenia środkowopolskiego (Saale/Drehnte)

 • glina zwałowa, piaski i żwiry

Osady moreny czołowej zlodowacenia południowopolskiego (Elster II)

 • trzeciorzędowe sedymenty odsłonięte przez erozję zlodowacenia środkowopolskiego (Saale/Drehnte) takie jak piaski drobnoziarniste, muły, glina i węgiel brunatny
 • resztki/pozostałości osadów zlodowacenia południowopolskiego (Elster II) do okresu zlodowacenia środkowopolskiego / Saale Drehnte) jak piasek, żwir, skały (głazy)

Osady eoliczne (wydmy) z okresu zlodowacenia północnopolskiego do okresu holocenu

 • piaski drobnoziarniste

Oś moreny czołowej głównej moreny spiętrzonej stadiału Warty okresu zlodowacenia środkowopolskiego

Duże głazy narzutowe

„Zapora” jeziora poglacjalnego

Brama lodowcowa

Powstanie/kształtowanie się terenu/krajobrazu między Nysą Łużycką a Bobrem

Dziś – 12 000 lat temu

Holocen

Procesy krajobrazotwórcze i przyporządkowanie do odpowiedniego okresu zlodowacenia ostateczne ukształtowanie się dzisiejszego krajobrazu, holoceńskie terasy zalewowe Bobru, Lubszy i Nysy oraz licznych innych cieków rzecznych i potoków, powstanie wydm między Brodami i Lubskiem oraz na południowy-zachód od Żagania i północny-zachód od Nowogrodu Bobrzańskiego, tworzenie się złóż rud darniowej w okresie wczesnego holocenu, wykształcenie się torfowisk niskich/bagien na miejscu dawnych niecek lodu martwego i dawnym biegu rzek i potoków oraz w gizerach (rowach wietrzeniowych) – ten proces  trwa do dziś

Stadiał brandenburski
(okres leszczyński)

22 000 – 28 000 lat temu

Zlodowacenie północnopolskie

Faza roztopu/topnienia lodu: powstanie pradoliny barucko-głogowskiej jako dolina odpływowa wód roztopowych, powstanie starych wysoczyzn morenowych i ostańców w okolicy Jezior Wysokich, Białowic, Mielna, Biecza, Lubska, Górzyna, Tucholi Żarskiej, Wiciny i Zabłocia

Interglacjał eemski

Powstanie  złóż torfu, wapienia łąkowego i iłów na zapleczu lądolodu warciańskiego w pradolinie między Lubskiem a Białowicami;

Zlodowacenie Warty

115 000 – 130 000 lat temu

Interstadiał Kamienna

130 000 – 143 000 lat temu

Zlodowacenie Odry

143 000 – 150 000 lat temu

Zlodowacenie środkowopolskie                                                                                                                                          

Powstanie powierzchni po morenie dennej i moren czołowych na północ od Żarek Wielkich, Trzebiela, Żar aż do Żagania;

Powstanie zandrów na morenach dennych zlodowacenia Odry na południe od moreny czołowej koło Bronowic, Jędrzychowiczek, Lipinek łużyckich, Żar aż po terasy zalewowe Bobru spłaszczenie terenów pagórkowatych po zlodowaceniu Odry przez wiatr, wodę i powstawanie gleby w zimnym klimacie (tundra), powstawanie niecek po martwym lodzie powstanie dzisiejszym form wysoczyzny/ płaskowyżu Łuku Mużakowa i wysoczyzny na południe od Żar;

Odsłonięcie trzeciorzędowych warstw na lub blisko powierzchni ziemi wskutek erozyjnej działalności lodowców  okresu zlodowacenia Odry, powstanie powierzchni po morenie dennej i osadzanie się piasków z wód roztopowych na południe od Trzebiela, Żar i Żagania, początek powstawania gizerów (rowów wietrzeniowych) na obszarze odsłoniętych utworów trzeciorzędowych, powstawania gizerów – trwa do dziś

Zlodowacenie Sanu 2 (Wilgi)

340 000 – 380 000 lat temu

Zlodowacenie południowopolskie

Powstanie moren czołowych na południe od Żar i Łuku Mużakowa koło Trzebiela/Tuplic

Powstanie moren czołowych w jądrze/centrum starych wysoczyzn morenowych i ostańców w okolicy Jezior Wysokich, Białowic, Mielna, Biecza, Lubska, Górzyna, Tucholi Żarskiej, Wiciny i Zabłocia

Interreg