Opis geologiczny

Opis geologiczny

Budowa geologiczna obszaru Zielonego Lasu

Wydzielenia geologiczne

 • piaski, żwiry, głazy i gliny zwałowe moreny spiętrzonej
 • piaski, żwiry, głazy lodowcowe moreny akumulacyjnej
 • gliny zwałowe
 • żwiry i gliny kaolinowe, piaski i mułki, iły z przewarstwieniami piasków i mułków, miejscami pod nadkładem piasków lodowcowych
 • wychodnie pokładów węgla brunatnego pod niewielkim nadkładem mułków, iłów, piasków i torfów (gizery, rowy wietrzeniowe), miejscami zapadliska kopalni podziemnych
 • utwory lodowcowe
 • utwory formacji węgli brunatnych

Inne oznaczenia

 • historyczna granica Zielonego Lasu z roku 1930
 • głaz narzutowy i jego nazwa
 • drzewo o wymiarach pomnikowych i jego nazwa
 • granica miasta Żary

W obszarze Zielonego Lasu występują utwory lodowcowe oraz mioceńskie skały trzeciorzędowe, które zostały sfałdowane przez lądolód w okresie zlodowaceń południowopolskich. Kompleks skał o pochodzeniu lodowcowym, zbudowany jest z dwóch serii morenowych. Starsza seria skał buduje morenę spiętrzoną, a młodsza morenę akumulacyjną, dokumentującą etapy wycofywania się lądolodu w okresie zlodowaceń środkowopolskich.

Do najbardziej typowych struktur geologicznych obszaru należą linijnie ułożone wychodnie zaburzonych pokładów węgla brunatnego. W terenie widoczne są one w formie wydłużonych i miejscami zawodnionych obniżeń o niewielkiej głębokości. W obrębie obniżeń związanych z pokładami węgla zakładane były podziemne kopalnie węgla brunatnego i miejscami kopalnie odkrywkowe iłów ceramicznych, które w regionie żarskim czynne były od drugiej połowy XIX wieku do lat 60-tych XX wieku.


Interreg