Opis geologiczny

Opis geologiczny

Budowa geologiczna obszaru Zielonego Lasu

Wydzielenia geologiczne

 • piaski, żwiry, głazy i gliny zwałowe moreny spiętrzonej
 • piaski, żwiry, głazy lodowcowe moreny akumulacyjnej
 • gliny zwałowe
 • żwiry i gliny kaolinowe, piaski i mułki, iły z przewarstwieniami piasków i mułków, miejscami pod nadkładem piasków lodowcowych
 • wychodnie pokładów węgla brunatnego pod niewielkim nadkładem mułków, iłów, piasków i torfów (gizery, rowy wietrzeniowe), miejscami zapadliska kopalni podziemnych
 • utwory lodowcowe
 • utwory formacji węgli brunatnych

Inne oznaczenia

 • historyczna granica Zielonego Lasu z roku 1930
 • głaz narzutowy i jego nazwa
 • drzewo o wymiarach pomnikowych i jego nazwa
 • granica miasta Żary

W obszarze Zielonego Lasu występują utwory lodowcowe oraz mioceńskie skały trzeciorzędowe, które zostały sfałdowane przez lądolód w okresie zlodowaceń południowopolskich. Kompleks skał o pochodzeniu lodowcowym, zbudowany jest z dwóch serii morenowych. Starsza seria skał buduje morenę spiętrzoną, a młodsza morenę akumulacyjną, dokumentującą etapy wycofywania się lądolodu w okresie zlodowaceń środkowopolskich.

Do najbardziej typowych struktur geologicznych obszaru należą linijnie ułożone wychodnie zaburzonych pokładów węgla brunatnego. W terenie widoczne są one w formie wydłużonych i miejscami zawodnionych obniżeń o niewielkiej głębokości. W obrębie obniżeń związanych z pokładami węgla zakładane były podziemne kopalnie węgla brunatnego i miejscami kopalnie odkrywkowe iłów ceramicznych, które w regionie żarskim czynne były od drugiej połowy XIX wieku do lat 60-tych XX wieku.


Interreg

Witaj!

Obecnie trwają prace nad stroną (uzupełniamy ją interesującymi materiałami). Jednakże postanowiliśmy już ją Tobie udostępnić.

Jeżeli zauważysz jakieś problemy techniczne, będziesz miał(a) pomysły lub pytania zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@torrano.pl.

Pozdrawiamy: Zespół Zielonego Lasu